Thursday, February 13, 2020

LƯỠNG TỊCH (DUAL CITIZENSHIP)

Phi-líp (Philippians) 3:20-21
Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
Suy gẫm:
Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết người tin Chúa là công dân thiên quốc. Là công dân thiên quốc, chúng ta được hưởng những quyền lợi của một người dân khi chúng ta trở thành con cái của Ngài. Chúng ta được Chúa cứu chuộc, ban phước, chăm sóc, dẫn dắt, bảo vệ, và cuối cùng được biến hoá trở nên giống Chúa Cứu Thế Jesus để đồng trị muôn vật với Ngài trong ngày sau cùng. Đáp lại, chúng ta cũng phải có trách nhiệm và bổn phận đối với vương quốc của Chúa, qua việc chúng ta đóng góp xây dựng Hội Thánh của Ngài, từ tinh thần cho đến vật chất. Chúng ta không thể chỉ đòi hỏi Chúa phải làm cho chúng ta những điều chúng ta muốn (quyền lợi), trong khi đó lại sao lãng trách nhiệm và bổn phận đối với Chúa và Hội Thánh, là một phần của vương quốc Ngài trên đất.

Chúng ta chẳng những là công dân thiên quốc, mà còn là công dân trên đất. Bao lâu Chúa còn đặt để chúng ta trong thế gian này, khi ấy chúng ta bị ràng buộc vào đất nước mà chúng ta đang sống. Cùng một nguyên tắc áp dụng cho quyền lợi và trách nhiệm đối với quyền công dân thiên quốc, chúng ta cũng phải bày tỏ bổn phận và trách nhiệm đối với đất nước mà chúng ta chọn làm công dân trong đó. Chúng ta không thể làm công dân thiên quốc tốt nếu chúng ta không làm công dân tốt trên đất này, vì chúng ta không thấy thiên quốc bằng mắt trần nhưng đang hiện diện trên đất nước chúng ta sống. Nếu chúng ta không chứng tỏ rằng chúng ta là công dân tốt trên đất này, thì làm sao chúng ta nói chúng ta là công dân tốt của vương quốc của Ngài. Là Cơ đốc nhân sống trên đất nước Mỹ này, và nếu là công dân Mỹ, chúng ta phải sống làm một công dân tốt trên đất.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đem chúng ta đến đất nước Mỹ để được hưởng biết bao quyền lợi như bao nhiêu người dân Mỹ, mà chúng ta chưa từng bỏ công sức xây dựng đất nước giàu đẹp này. Đã hưởng được những điều đó, chúng ta cũng phải làm trọn bổn phận công dân của mình. Một trong những bổn phận chúng ta đối với đất nước Mỹ mà chúng ta là công dân, đó là chúng ta phải góp phần xây dựng đất nước qua việc chọn lựa những người lãnh đạo đất nước. Trên một phương diện, Đức Chúa Trời là Đấng chỉ định ai là Tổng Thống đất nước này (Rô-ma 13:1). Nhưng Chúa chọn họ qua sự chọn lựa của chúng ta và lá phiếu của từng người dân. Đó là nguyên tắc của Chúa. Khi tham gia đi bầu cử, chúng ta đang tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời trên đất. Nếu là công dân trong đất nước này, chúng ta không tham gia vào việc chọn lựa người lãnh đạo của đất nước này, tức là chúng ta gián tiếp từ chối sự chọn lựa của Chúa hay chương trình của Ngài trên đất nước này.

Hơn thế nữa, chúng ta là con cái của sự sáng chứ không phải con cái của sự tối tăm (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5), chúng ta phải có trách nhiệm làm muối của đất và sự sáng của thế gian (Ma-thi-ơ 5:13-16). Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm sự sáng cho thế gian được? Có những bổn phận của một công dân trong đất nước mà Chúa đang đặt để chúng ta đang sống là phải đóng thuế cho chính phủ và dùng lá phiếu của mình để đẩy lùi sự tối tăm bằng cách chọn lựa những người đạo đức và tin kính Chúa lãnh đạo đất nước này. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó là bổn phận của chúng ta. Chúng ta đang ở trong mùa khai thuế và năm nay sẽ bầu chọn tổng thống cho bốn năm kế đến. Chúng ta hãy chứng tỏ mình là công dân thiên quốc tốt qua việc làm một công dân tốt trên trần gian này qua việc đóng thuế đầy đủ và đi bầu chọn ra những người lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, đang khi làm trọn những bổn phận và trách nhiệm của chúng ta trên đất, đừng quên rằng cuộc sống này chỉ làm tạm bợ và chúng ta đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Đang khi chờ đợi để bước vào quê hương tốt đẹp đó, hãy làm cho đất nước mà chúng ta đang sống được tốt hơn qua việc làm trọn bổn phận và trách nhiệm của một công dân, và sốt sắng rao giảng Tin Lành cho mọi người. Khi chúng ta làm điều đó, chứng tỏ rằng chúng ta đang làm trọn cả hai bổn phận: công dân thiên quốc và công dân trên đất.
Cầu nguyện:
Cầu xin Chúa ban cho con một lòng yêu mến đất nước và dân tộc của con và ngửa trông sự hiện đến của vương quốc của Ngài trong tương lai. Xin giúp con mỗi ngày sống làm trọn bổn phận của một công dân trên đất và công dân trên trời để Chúa được sáng danh qua đời sống của con. Amen!