Thursday, May 30, 2019

ĐỔI ĐỜI

Cô-lô-se (Colossians) 1:21-23
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Ðức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Ðức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.
Suy gẫm:
Sau khi trình bày giáo lý siêu việt (supremacy) của Chúa Jesus Christ và mối liên hệ của Ngài với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô liên hệ chính Ngài với các tín hữu tại Cô-lô-se. Ông cho họ thấy những gì Đức Chúa Trời làm cho họ trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Phao-lô vẽ ra trước mặt độc giả cuộc đời của họ trước đây chưa có Chúa Jesus chạm đến và cứu vớt như thế nào: “Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình.” Đây là một câu nhận định đầy kịch tính, phơi bày tận gốc rễ bản chất sự hư mất của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô sử dụng từ “xa cách” với cả ý nghĩa thần học lẫn chính trị và xã hội. Trước hết, “xa cách Đức Chúa Trời” có nghĩa là bị đẩy xa ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Đây là cách mô tả sự kiện trong Sáng Thế Ký 3: 23-24. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ bị “đuổi” (động từ này được nhắc lại hai lần) ra khỏi vườn địa đàng và thế giới chung quanh về phương diện thể xác nhưng xa cách Đức Chúa Trời về phương diện tâm linh. Họ bị cắt đứt mối liên hệ với Ngài và bị các thần chê-ru-bin cầm gươm chói lòa canh giữ trong tình trạng xa cách đó. Kế đến, trên phương diện xã hội và chính trị thời xưa, từ ngữ “xa cách” được dùng mô tả một người sống trong tình trạng bị đối xử như dân ngoại quốc, không được hưởng bất cứ quyền lợi nào trong xã hội. Ngoài ra, từ này còn được dùng để mô tả một người không hề có một mối liên hệ gì với người khác. Chính bản chất tội lỗi trong con người đã khiến họ xa cách Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của Ngài được bày tỏ qua hành động, lời nói, và sự suy nghĩ.
Nhưng Đức Chúa Trời sai Chúa Jesus đến thế gian, qua sự chết chính Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà đem con người tội lỗi trở nên hòa thuận với Đức Chúa Trời. Có một sự thay thế tuyệt vời ở đây: Chúa Jesus đã dâng chính mình cho Đức Chúa Trời như một của tế lễ để chuộc tội cho con người ngõ hầu con người có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời và chính Ngài dâng hay trình diện con người trước mặt Đức Chúa Trời như một của lễ thánh sạch, không vết, không chỗ trách được cho Đức Chúa Trời. Điều này vượt quá trí tưởng tượng của con người tội lỗi, xấu xa, và gian ác. Chỉ qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ, con người mới có thể được tha thứ và biến đổi từ một kẻ tội lỗi có khuynh hướng sống buông thả trở thành một con người có nếp sống thánh thiện, công chính, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếp sống này không phải là nổ lực của con người bèn là nhờ vào quyền năng biến đổi và tái tạo của Chúa Thánh Linh, Đấng đang cư trú trong đời sống của họ.
Tuy nhiên, sứ đồ nêu ra cho các tín hữu Cô-lô-se biết một điều kiện vô cùng quan trọng: “… Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe . . .” Điều này có nghĩa rằng những con người được cứu bởi sự chết của Chúa Jesus phải sống cách cẩn trọng và không dời đổi khỏi sự trông cậy được ban cho trong Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. Nếu một người đã tin Chúa Jesus Christ chết thay cho mình và được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhưng vì những hoàn cảnh chung hay tội lỗi khiến mình buông bỏ niềm tin và sự trông cậy nơi ân sủng cứu rỗi, người đó sẽ bị mất địa vị trước mặt Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Chúa ban cho con người là bảo đảm tuyệt đối về phần của Ngài nhưng mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho mình trong Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phao-lô đã bước đi vững vàng trong đức tin và niềm hy vọng nơi Chúa nên ông đã rao truyền sứ điệp cứu rỗi của Ngài cho “mọi vật dựng nên dưới trời.” Chúa cũng sẽ dùng Bạn và tôi nếu chúng ta cứ đứng vững trong đức tin và niềm hy vọng nơi Ngài như Phao-lô.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, con cảm tạ Ngài đã bằng lòng chết thay cho con để đem con trở lại với Đức Chúa Trời. Xin giúp con luôn đứng vững vàng trong đức tin và niềm hy vọng nơi Ngài cho đến cuối cùng. Amen!

Thursday, May 16, 2019

CHÚA JESUS LÀ LẼ SỐNG CỦA TÔI

Cô-lô-se (Colossians) 1:15-20
Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời.
Suy gẫm:
Sau khi trình bày cho tín hữu Cô-lô-se về tính chất siêu việt (superiority) của Chúa Jesus trên cả muôn loài vạn vật và các thế lực trên trời và dưới đất, sứ đồ Phao-lô trình bày về mối liên hệ của Chúa Jesus với Hội Thánh và đời sống Cơ đốc nhân. Ông nói Chúa Jesus chính là đầu của Hội Thánh. Điều này có nghĩa Chúa Jesus chính là nguồn cung ứng sự sống và sự hướng dẫn cho Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngài là duyên cớ Hội thánh để tồn tại, sống động; và Ngài liên kết các phần tử trong Hội thánh với nhau. Trong mối quan hệ với các phần tử trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, nghĩa là Ngài là Đấng sống lại từ kẻ chết trước hết, trái đầu mùa của những kẻ ngủ (I Cô 15:20, 23). Phao-lô dùng tư tưởng “ban đầu” (the very beginning) của Sáng 1:1 và Giăng 1:1 để chỉ về Chúa Jesus. Vì là đầu của những kẻ ngủ, Chúa Jesus đứng hàng đầu trong mọi vật hiện hữu trong thế giới mới của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, “ban đầu” cũng có hàm chứa lối mô tả về thẩm quyền (authority) và quyền chủ trị của Chúa Jesus (Lordship). Trong tư tưởng Hi-lạp, cụm từ “ban đầu” nói đến sự khởi đầu của một lối sống mới. Chúa Jesus bắt đầu một lối sống mới, mở ra một con đường mới trong lòng con người để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong công cuộc sáng tạo cũ, A-đam đã không sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong công trình sáng tạo mới, Chúa Jesus là khởi đầu của một sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chúa Jesus đã bắt đầu sự sống mới và cung cách sống mới đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách hy sinh chính mình làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Chính sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá dẹp bỏ sự thù địch, mang lại sự hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời. Qua sự vâng phục của Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến cho sự đầy dẫy (fullness) của Ngài chan chứa trong Chúa Jesus. Trong tư tưởng của Hi-lạp, cả thế giới này được hình thành và điều khiển bởi những “ám khí” (archons) chính là vị thần linh trong Cựu Ước. Tất cả những “ám khí” này là sự “đầy trọn” (fullness) được xem như là sự hiểu biết về thế giới thần thượng (divine/spiritual world). Nhưng Phao-lô nói Chúa Jesus mới là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời vì chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ trong Chúa Jesus, mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời được làm đầy trọn. Bởi sự bất vâng phục của A-đam, chương trình của Đức Chúa Trời cho con người và cho thế giới Ngài dựng nên đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng sự vâng phục cho đến chết của Chúa Jesus đã làm thay đổi mọi sự và đem đến sự hoàn thành mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Điều này được bày tỏ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Thân Thể của Chúa Cứu Thế. Dân Y-sơ-ra-ên thất bại trong việc chinh phục cả thế gian này cho Đức Chúa Trời vì sự không vâng phục của họ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm trọn mục đích này qua Chúa Jesus Christ.
Sự sa ngã để lại trong tâm trí và tấm lòng con người những vết hằn của sự thất bại và yếu đuối, khiến con người không thể có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phạm tội chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Jesus là Đấng “ban đầu” sanh ra trước hết muôn vật, qua sự chết của Ngài đã thiết lập một con đường mới để làm nên sự hòa thuận với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-21). Cơ đốc nhân chân chính là những cuộc đời trong đó Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ mở một con đường mới của tư duy, ước muốn, tình cảm xu hướng về Đức Chúa Trời để sống làm điều đẹp lòng Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, con cảm tạ Ngài đã bằng lòng đi hết con đường của sự hy sinh và vâng phục để mở ra trong con một nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời. Xin giúp con mỗi ngày đắm mình sâu vào trong đời sống vâng phục Ngài. Amen!

Thursday, May 9, 2019

VÌ SAO TÔI HIỆN HỮU?

Cô-lô-se (Colossians) 1:15-20
Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời.
Suy gẫm:
Sau khi kêu gọi tín hữu Cô-lô-se hãy bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi Ngài ban cho họ qua công lao cứu chuộc của Chúa Jesus Christ mà bởi đó họ có được địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời và địa chỉ mới trong vương quốc sáng láng của Ngài, sứ đồ Phao-lô giải luận về Chúa Jesus là ai. Đây là điều tín hữu Cô-lô-se nói riêng và Cơ đốc nhân nói chung cần phải biết rõ ràng, vì chính Ngài là nền tảng đời sống Cơ đốc. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nói Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được (the image of the invisible God). Điều này có nghĩa Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời trở thành người, mang lấy hình hài con người như chúng ta là tạo vật được dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:26). Nhưng Chúa Jesus là Đấng được dựng nên đầu tiên hết (firstborn) trong muôn loài vạn vật vì Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật (2 Cô-rinh-tô 4:4). Cụm từ “sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” đồng nghĩa với “tạo dựng nên muôn loài vạn vật.” Trí Huệ Phái (Gnosticism) cho rằng Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời vì Ngài mang thân xác con người như chúng ta. Vật chất là xấu xa. Chỉ có thuộc linh là tốt lành, thiện hảo. Cho nên không thể nào Đức Chúa Trời có thể trở thành người có thân xác như con người. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Jesus chính Đức Chúa Trời thành người ở giữa chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng cũng là con người. Vì thế, Chúa Jesus có mối liên hệ mật thiết với dòng dõi loài người chúng ta.
Kế đến, Chúa Jesus cũng chính là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Chẳng những Ngài là Đấng tạo hóa của những gì chúng ta thấy được nhưng cả những gì không thấy được như quyền bính trên trời và dưới đất. Điều này cho thấy “quyền chủ trị” (Lordship) của Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi sự ra từ Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Điều đó có nghĩa rằng Chúa Jesus là cớ tích của tất cả mọi sự hiện hữu trên trần gian này. Không có Chúa Jesus, chẳng có tạo vật nào được dựng nên. Vì thế, tất cả mọi người trên trần gian này được dựng nên và hiện hữu là vì Chúa Jesus mà thôi. Đó là sự hiện hữu cao cả nhất và có ảnh hưởng tồn tại đời đời. Điều này cho thấy đời sống con người vượt khỏi phạm trù vật chất vì nó nối kết với phạm trù tâm linh vĩnh hằng. Tuy nhiên, Chúa Jesus Christ có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài vì Ngài chính là Đức Chùa Trời. Chúa Jesus là Đấng duy trì sự sống của muôn loài vạn vật. Nếu không có Chúa Jesus, tất cả mọi vật điều bị hủy diệt, không thể tồn tại. Tách biệt khỏi Chúa Jesus, muôn loài vạn vật và mỗi chúng ta hoàn toàn biến mất và vô nghĩa.
Ngày nay, Cơ đốc giáo và Chúa Jesus không phải là điều xa lạ đối với lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, ma quỷ qua con người đang tìm cách bóp méo hình ảnh chân thật của Chúa Jesus Christ, tìm cách tầm thường hóa và thế tục hóa Chúa Jesus của Kinh Thánh. Người ta dùng lý trí của cái đầu thay vì của con tim để vẽ lên một Chúa Jesus cũng tầm thường như chúng ta; Ngài cũng làm những điều sai lầm như con người của chúng ta. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống đạo của Cơ đốc nhân? Nó làm cho chúng ta cảm thấy Đấng cứu chuộc mình là tầm thường; từ đó sẽ thay đổi nếp sống của chúng ta từ cao trọng trở nên thấp hèn, đánh mất đi tính chất cao trọng và thiên thượng của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người qua Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, chính sự hiện hữu và mục đích của đời sống của Cơ đốc trong thế gian này sẽ giúp “khôi phục lại” hình ảnh chân thật của Chúa Jesus Christ trong tâm trí của con người. Đó là trách nhiệm của Bạn và tôi mỗi ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, xin giúp con mỗi ngày được nhắc lại rằng vì sao con hiện hữu trên trần gian này và đời sống con bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Xin cho hình ảnh chân thật của Chúa Jesus Christ được bày tỏ trong và qua đời sống của con. Amen!

Thursday, May 2, 2019

ĐIỀU CHÚNG TA CẦN CẦU XIN

Cô-lô-se (Colossians) 1:9-14
Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.
Suy gẫm:
Sau khi ca ngợi những đức tính cao quý trong đời sống của các tín hữu tại Cô-lô-se là đức tin, hy vọng và tình yêu, sứ đồ Phao-lô nói vì lẽ đó mà ông cầu nguyện cho họ không thôi. Những điều tốt đẹp Chúa làm trong đời sống của các tín hữu Cô-lô-se là cớ tích của lời cầu nguyện của Phao-lô. Ông cầu xin Chúa cho họ được ban cho đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng bởi Đức Thánh Linh ban cho. Đức Thánh Linh là Đấng ban cho Cơ đốc nhân “sự khôn ngoan” và “hiểu biết thiêng liêng.” Theo Trí Huệ Phái và triết học Hi-lạp cho rằng con người chỉ có thể tìm kiếm sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong triết học hay tiếp cận với thế giới thần linh. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng chính Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ sự hiểu biết và khôn ngoan này để khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Tất cả những điều này được cung ứng trong Chúa Cứu Thế Jesus (Êph 1:17; Phi 1:9). Trong thư Cô-lô-se, ba lần sứ đồ Phao-lô đề cập đến sự hiểu biết của Cơ đốc nhân về Đức Chúa Trời (1:9; 2:2; 3:10). Trong tất cả chỗ này ông đều muốn nhấn mạnh đến sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus và là bông trái của sự biến đổi và tái tạo Chúa trong đời sống người theo Ngài.
Mục đích Đức Chúa Trời ban cho Cơ đốc nhân sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để có thể khám phá ý muốn của Ngài, hầu nẩy sinh ra nếp sống xứng đáng với Chúa. Chúa là Đấng thánh khiết. Nhưng con người là tội lỗi làm thế nào có thể sống xứng đáng với Ngài nếu không được Chúa ban cho sự khôn ngoan và hiểu biết thiên liêng? Cụm từ “ăn ở xứng đáng” mô tả nếp sống cách xứng hợp của một con người. Sống xứng đáng và đẹp lòng Chúa mọi đàng phải là mục đích sống của đời sống Cơ đốc nhân. Nếp sống xứng đáng này có bằng chứng của nó: sanh ra những bông trái lành, nghĩa là việc lành, việc thiện, việc đẹp lòng Chúa. Hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, chiếm hữu được sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng là những gì xảy ra bên trong, việc lành là sự biểu hiện bên ngoài của sự hiểu biết đó trong nếp sống hằng ngày. Tuy nhiên, trên thực thế, sứ đồ Phao-lô nói điều đáng tiếc trong hội thánh của Đức Chúa Trời có một số người cho rằng mình biết nhiều về Chúa hay ở trong Chúa lâu năm nhưng trong nếp sống không phản ảnh sự hiểu biết đó. Họ là “kẻ thù của thập tự giá” thay vì bạn của thập tự giá vì quyền năng thập tự giá chưa bao giờ đụng chạm đến nơi sâu thẳm của tấm lòng và đời sống của họ. Như thế sự hiểu biết đó chỉ là một mớ kiến thức, không phải là kinh nghiệm sống thật sự với Chúa.
Khi Cơ đốc nhân càng sống đẹp lòng Chúa bao nhiêu thì sự hiểu biết về Ngài sẽ gia tăng trong đời sống của họ bấy nhiêu. Nói cách khác, thực hành sự tin kính là cách Đức Chúa Trời làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Ngài. Đồng thời, Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh để có thể chịu đựng được những thử thách do việc vui mừng làm theo ý muốn của Ngài; và chúng ta vui mừng vì được Chúa cho thấy chỗ đứng của mình trong chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, và làm cho chúng ta dời qua nước của Con yêu dấu của Ngài, trong đó Con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội.” Khi chúng ta đã thấy được giá trị của mình trong Chúa Jesus Christ thì sẽ chẳng màng đến thử thách mình đang chịu ngày hôm nay khi phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Người càng thấy được giá trị của chính mình trong Chúa Jesus bao nhiêu thì sẽ sống xứng đáng với Chúa bấy nhiêu. Mỗi ngày Bạn và tôi đang sống và làm mọi điều nhằm làm đẹp lòng ai?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, con cảm tạ Ngài đã chết cho con để tha thứ và ban cho con địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp cho mỗi ngày sống xứng đáng với sự ban cho của Chúa, nẩy sanh ra những việc lành. Amen!