Thursday, January 16, 2020

LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

Ma-thi-ơ (Matthew) 14:30-33
Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? 32Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 33Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!
Suy gẫm:
Lời cầu nguyện của Phi-e-rơ tuy ngắn nhưng chứa đựng những nguyên tắc thuộc linh vô cùng quan yếu của lời cầu nguyện được nhậm. Trước hết, lời cầu nguyện xuất phát vào một thời điểm vô cùng cấp bách và khủng hoảng trong cuộc đời của Phi-e-rơ khi đối diện giữa sự chết và sự sống. Động từ “la lên” (krazō) trong nguyên nghĩa được sử dụng trong những trường vô cùng cấp bách và nguy ngập cần được cứu giúp bằng không sẽ chết hay thiệt mạng. Chính những hoàn cảnh khủng hoảng và nguy ngập xảy đến với chúng ta là cơ hội hay dịp tiện tốt nhất để đẩy chúng ta đến sự cầu nguyện. Đó là lúc sản sinh trong chúng ta lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành nhất mà bởi đó chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa.
Kế đến, lời cầu nguyện của Phi-e-rơ rất ngắn gọn chỉ vỏn vẹn trong mấy từ: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi” (trong nguyên văn chỉ có 3 từ và động từ được dùng ở thể mệnh lệnh cách). Mặc dầu trong lúc khủng hoảng và bị hốt hoảng, Phi-e-rơ không biết cách nào để cầu nguyện phải lẽ vì dường như ông muốn ra lịnh Chúa Jesus cứu vớt ông lên khỏi nước. Nhưng Chúa Jesus vẫn nhậm lời cầu nguyện của Phi-e-rơ không phải vì nói dài dòng nhưng vì xuất phát từ một linh hồn nhận biết Ngài là nguồn cứu giúp duy nhất của cuộc đời mình. Chúa Jesus giúp trước rồi dạy dỗ Phi-e-rơ về điều này sau: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” Chúa Jesus chỉ cho Phi-e-rơ biết nguyên nhân của sự việc là từ trong chính con người của ông. Có lẽ Phi-e-rơ nghĩ rằng lỗi của Chúa Jesus là tại sao Ngài không giúp ông đi trên mặt nước đến với Ngài!
Trên hết, Chúa Jesus cho phép mọi sự xảy ra và Phi-e-rơ phải đối diện với sự khủng hoảng để giúp cho đức tin ông tăng trưởng và mọi người nhận biết Chúa Jesus: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” Đây chính là đỉnh điểm của sự cố này! Mọi sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống và Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta hầu cho chúng ta và mọi người nhận biết Ngài là ai và giúp cho đức tin cá nhân chúng ta được tăng trưởng. Như thế, còn gì để cho chúng ta phải lo âu và khủng hoảng trong đời sống nếu Chúa vẫn ở với chúng ta và đang làm mọi việc vì lợi ích cho chúng ta và danh vinh hiển của Ngài?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, xin Ngài ban cho tấm lòng yên nghỉ và tin cậy Ngài trong mọi sự vì biết rằng Ngài đang nắm giữ mọi sự và làm mọi điều để cho danh Ngài được vinh hiển. Amen